?????    چهارشنبه , 29/خرداد/1398   Wednesday , 19/June/2019  - 

???? ???? ????? ?????? ? ???????? ???/ ???? ? ??????? ??? ?? ???????? ?????? ??????

Share/Save/Bookmark

??????? ???? ????????????(?) ????? ????? ???: ???? ???? ????? ?????? ? ???????? ???.

?? ????? ??????? ???? "????? ?????"? ??????? ???? ????????????(?) ????? ????? ?? ??????? ????? ???? ???? ??????? ??????? ???: ?????? ????(?) ???? ????? ?? ????? ????? ??? ?? ? ?????? ?????? ?? ????? ???? ??????(?) ?? ?????? ?? ???????? ???????? ?? ? ??????? ????? ? ?????? ? ???? ?? ??????? ???? ???.

?? ?? ????? ?? ????? ??? ???? ?????? ?? ????? ???? ???? ???: ??? ??? ??? ? ?????? ????????? ???? ??? ??? ?? ???? ?????? ?? ??? ???? ???? ?????.

????? ????? ?????: ??????? ?????? ?????? ????? ? ???????? ?? ?????? ?? ??? ?? ??? ?? ?????? ????? ?????? ????? ?? ??? ?? ?? ???? ? ?????? ? ????? ???? ????? ?? ????.

??????? ???? ????????????(? ???: ???????? ???? ???? ? ????? ???? ???? ???? ?????? ???? ?????? ???? ?????? ?? ???????? ????? ?????? ????? ?? ??????? ?? ???? ?? ????? ??? ?? ????.

?? ????? ???: ??????? ?????? ?????? ????? ????? ????? ?????? ?? ??? ????? ???? ??????? ????? ?????? ?????? ???? ??? ? ????? ? ???? ????? ??.

????? ????? ????? ???: ???? ????? ?????? ???? (??) ???? ?? ????? ???? 20???????? ??? ???? ?? ???? ??? ? ???? ?????? ?? ????? ?? ??? ????? ???? ???? ???? ????? ?????.

??????? ???? ????????????(?) ????? ???: ??? ?? ???????? ?????? ??????? ????? ???? ? ??????? ?????.

?? ?????? ??: ???? ???? ????? ?????? ? ???????? ???.

????? ????? ????? ???: ????? ?????? ?? ???? ? ???? ?????? ?? ??? ??????? ???? ? ????? ???? ????? ????? ???? ???? ???? ? ??? ????? ???? ??? ?? ??????? ???? ?????? ???? ???? ????? ? ???? ? ??????? ?????? ????? ??????? ???? ?????.

??????? ???? ????????????(?) ?? ????? ?? ??????? ? ??? ????? ???? ???: ???? ???? ???? ?? ?????? ?????? ??????? ??????? ??????? ?... ??? ??? ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ???? ?? ??? ????? ???? ???.

?? ?? ??? ?????? ?????? ? ????? ?? ?? ???? ????? ??? ? ?????: ??????? ?????? ?????? ? ????? ?????? ???? ?? ???? ?? ??? ??? ???? ?? ?????? ????? ?? ???? ????? ???? ? ??????? ? ????? ???? ??? ?????? ?? ???? ??? ?? ?? ?????? ?????? ?? ??? ???? ???.

????? ????? ?? ????? ???: ????????? ?? ???? ? ???????? ?? ?????? ????? ???? ?????? ???? ???????? ?? ??? ??? ?? ????? ??? ??? ?????? ??? ????? ????? ??.

?????? ????/?

افزودن نظر